Verksamhetsplan 2022

Svenskfinlands Byar har det lokala samhället som grundtanke och Svenskfinland som arbetsfält. Svenskfinlands Byar bör bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på landet som i staden. Det nationella, nordiska och europeiska samarbetet utgör en viktig referensram för arbetet inom Svenskfinlands Byar. Även Åland inbjuds speciellt till samverkan med Svenskfinlands Byar.

Statsbidraget från Finlands Byar rf är främst till för att sköta om den svenskspråkiga delen inom Finlands Byar. Svenskfinlands Byar ingår därför i Finlands Byars arbetsteam, byautskott och på sikt stadsdelsutskottet. Även översättningar åt Finlands Byar utförs.

På den regionala nivån samverkar Svenskfinlands Byar med byaombuden för de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna, samt med de svensk- och tvåspråkiga Leader-grupperna. Svenskfinlands Byar samverkar även med tredje sektorns organisationer och föreningar, främst via samarbetet med Förbundsarenan. Därtill samverkar Svenskfinlands Byar med relevanta nationella, nordiska och europeiska intresseorganisationer och nätverk.

Svenskfinlands Byar fortsätter arbetet med en förnyelse- och aktivitetskampanj för den svensk- och tvåspråkiga landsbygden i Finland. Fokus är att utveckla de lokala samhällena till smarta och klimatsmarta byar för att lokalsamhällena skall hållas livskraftiga och attraktiva. Detta arbete bör göras i god samverkan med såväl den EU-delfinansierade som nationella programpolitiken, samt med Svenskfinlands Byars samarbetspartners på nationell, regional- och lokal nivå. För att uppnå en ny aktiverande nivå i Svenskfinland, kan Svenskfinlands Byar fungera såväl som initiativtagare, aktivator, folkbildare som projektaktör.

Med tanke på de olika pågående reformprocesserna i Finland bör Svenskfinlands Byar även uppmärksamma utvecklandet av lokal demokrati och påverkansmetoder, samt befrämjandet av nya partnerskapslösningar på landsbygden (offentlig-privat-tredje sektorn).

Svenskfinlands Byar samlar en till två gånger per år olika finlandssvenska landsbygds- och lokala aktörer till en nätverksträff kring ett kompetenshöjande tema.

För att hålla ihop samverkan och samarbetet i Svenskfinland samlar Svenskfinlands Byar, i samarbete med en lokal Leader-grupp, vartannat år olika landsbygdsutvecklingsaktörer, samt kommunala, regionala, nationella och nordiska aktörer till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter i form av den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, ”en arena där man pratar landsbygdsutvecklingsfrågor i Svenskfinland på professionell nivå”. Hösten 2022 ordnas följande finlandssvenska Landsbygdsriksdag. Evenemanget hålls på Kimitoön i Åboland och sker i samarbete med Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry och Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf som lokala värdar.

Svenskfinlands Byar samarbetar även med aktörer för det nationella Landsbygdsparlamentet (vart tredje år) för att främst bidra till det svenskspråkiga programinslaget och spridning av information, samt med den europeiska Landsbygdsriksdagen (vart annat år), främst för att synliggöra Svenskfinland på den europeiska arenan. På grund av Covid-19-pandemin har den europeiska Landsbygdsriksdagen hösten 2021 i Polen uppskjutits till hösten 2022. Viktiga samarbetspartner är även Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva.

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) fungerar som värdorganisation för Svenskfinlands Byar och ansvarar för redovisningen av statsbidraget från Finlands Byar. För att bistå SLF i sitt uppdrag har det bildats en samarbetsgrupp som består av de en- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna – Aktion Österbotten rf:s byaverksamhet, Egentliga Finlands Byar rf, Nylands Byar rf och SILMU rf:s byasektion (SILMU-byar), samt Leader Åland. Möten hålls en gång i månaden och diskussioner förs bland annat om olika aktuella ämnen i relation till byaverksamheten, sakfrågor såväl inom det finlandssvenska som inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. Beroende på ämnen kan även utomstående inbjudas till möten.

Svenskfinlands Byar genomförde på hösten 2020 en webropol-förfrågan genom vilken man sökte byar som var intresserade av att bli modellbyar för smarta lösningar i Svenskfinland och på Åland. I det här arbetet försöker Svenskfinlands Byar hjälpa de olika initiativen till modellbyar vidare. I västra Nyland valde man byn Backgränd (Backgränd hembygdsförening) i Raseborg till modellby. Här uppstod ett projekt som Svenskfinlands Byar var engagerad i. Projektet Smart lokal distansarbetshubb – pilotprojekt Backgränd har Svenska lantbrukssällskapens förbund som projektägare.

Pilotprojektet i Backgränd tog fart på våren 2021 och planeras pågå till slutet av maj 2022. Målsättningen är att utveckla en guide för hur man genom samarbete med lokala föreningar kan utnyttja de resurser som redan finns i lokalsamhället för att utveckla en distansarbetshubb. Inom projektet kommer man att verkställa en hubb i praktiken för att få direkt feedback från de som använder tjänsten. Projektet har Leader-finansiering genom Pomoväst och har fått bidrag av Svenska kulturfonden.

Ett av Landsbygdspolitiska rådets nya nätverksprojekt, det tvåspråkiga nätverksprojektet ”Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare/Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä” är ett gemensamt projekt mellan Svenska lantbrukssällskapens förbund och Finlands Byar. Projektet är treårigt (2021–2024) och strävan är att etablera den österbottniska Hållbarhetsveckan i fem nya regioner i Finland. Hållbarhetsveckan blir ett verktyg för att förverkliga åtgärder som ingår i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027. Den österbottniska Hållbarhetsveckan ska fungera som modell för hur aktuella frågor som rör hållbarhet och hållbara val kan synliggöras genom liknande arrangemang på annat håll i landsbygdspolitikens nätverksprojekt.

Eftersom Svenskfinland är ett vidsträckt område, är det viktigt att samarbetsparterna bidrar till informationsspridningen av relevant information, samt kunskap som bidrar till missionen att bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på landet som i staden. På grund av att resurserna i Svenskfinland är begränsade, är det också viktigt att hitta gemensamma lösningar till att effektivare kunna dra nytta av varandras kunskaper och kompetens, samt att gemensamt kunna ”växla upp” finlandssvenska satsningar. I övrigt ansvarar SLF för att Svenskfinlands Byar har relevant personal.

Svenskfinlands Byar finns på sociala medier (Facebook och Twitter) och upprätthåller en blogg, https://byaservice.wordpress.com/ och hemsida, https://www.bya.net/start/. Hemsidan är under förnyelse

(Verksamhetsplanen är godkänd på Finllands Byar rf:s höstmöte i november 2021.)